SLUŽBY

 1. Občanské právo

   

  Závazkové právo - smluvní agenda

  • Vypracování smluv všech typů dle individuálních potřeb klientů
  • Sepisování nebo revize typizovaných smluv zejména:
  •         kupní smlouvy
  •         darovací smlouvy
  •         smlouvy o dílo
  •         nájemní smlouvy
  •         smlouvy o půjčce (smlouvy o zápůjčce)
  •         zprostředkovatelské smlouvy
  •         příkazní smlouvy
  •         spotřebitelské smlouvy
  •         cestovní a dalších
  • Sepisování nebo revize atypických smluv
  • Korekce návrhů smluv
  • Posuzování obsahu smluv

   

  Věcné právo - Specializace na právní jednání týkající se nemovitostí

  • Vypracování nebo revize kupních smluv
  • Vypracování nebo revize úschovních smluv
  • Vypracování nebo revize rezervačních smluv
  • Vypracování nebo revize zástavních smluv
  • Vypracování nebo revize nájemních a podnájemních smluv
  • Advokátní úschova finančních prostředků nebo listin
  • Příprava návrhů na zápis do katastru nemovitostí
  • Převody bytů v osobním vlastnictví
  • Družstevní byty a převody členství v družstvu
  • Výpovědi z nájmů bytů a nebytových prostor
  • Výměny bytů
  • Vyklizení bytů a nebytových prostor
  • Privatizace bytů včetně převodů bytu z právnických osob či fyzických osob do vlastnictví nájemců
  • Agenda týkající se společenství vlastníků vzniklých v domech s vlastníky více jednotek

   

  Dědické právo

  • Spory o dědictví a jejich řešení
  • Zastupování při jednání u notářů a v soudním řízení
  • Zpracování dědických dohod
    

  Rodinné právo

  • Sporný a nesporný rozvod
  • Vypořádání SJM
  • Výživné pro nezletilé a zletilé děti, výživné mezi dalšími příbuznými
  • Výživné nerozvedené manželky
  • Určení a popření otcovství
  • Nároky neprovdané matky
  • Zastupování v soudním řízení
  • Úpravy styku rodičů s dětmi
    

  Nabídka právních služeb v oblasti správy pohledávek

  • Zpracování výzev k úhradě se základním právním hodnocením
  • Zastupování před soudy v nalézacím řízení
  • Zastupování ve vykonávacím řízení a v exekuci
  • Náhrada škody na zdraví včetně nároků z dopravních nehod a náhrad škod způsobených zdravotnickým zařízením
  • Zastupování před soudy ve věci vymáhání výše uvedených nároků
  • Právní servis pro provozovatele zdravotnických zařízení
    
 2. Insolvenční právo

  Dlužníky je v posledních letech stále více využíváno insolvenční řízení a to zejména oddlužení (osobní bankrot). Na dlužníky ve stavu úpadku dopadá povinnost podat insolvenční návrh.

  • Vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (osobní bankrot)
  • Rešerše insolvenčního rejstříku pro potřeby věřitele
  • Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování v insolvenčním řízení
  • Zastupování věřitele i dlužníka v insolvenčním řízení
  • Vypracování žaloby a zastupování v incidenčních sporech
    
 3. Právo obchodních korporací

  Nabídka právních služeb zaměřená na začínající podnikatele:

  • Založení nové společnosti dle Vašich individuálních požadavků včetně přípravy všech souvisejících dokumentů

   

  Nabídka právních služeb zaměřená na stávající společnosti:

  • Úpravy zakladatelských právních jednání, zejména s ohledem na rekodifikaci soukromého práva účinnou od ledna 2014
  • Jiné změny nejdůležitějších korporátních dokumentů
  • Příprava dokumentů ke změně zapsaného sídla, ke změně obsazení statutárních orgánů, ke změně základního kapitálu, změně předmětu podnikání
  • Zápisy změn společnosti do obchodního rejstříku
  • Poradenství ve věci rozsahu a obsahu dokumentů povinně zakládaných do sbírky listin obchodního rejstříku

   

  Nabídka právních služeb při převodu podílu:

  • Komplexní administrace procesu nákupu či prodeje podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo akcií akciové společnosti dle individuálních požadavků klienta, včetně souvisejících zápisů do obchodního rejstříku

   

  Přeměny obchodních společností:

  • Poskytnutí komplexního právního servisu spojeného s fúzi společností a  rozdělení společnosti
  • Komplexní administrace procesu přeměny společnosti od zpracování časového harmonogramu po zápis přeměny do obchodního rejstříku
 4. Pracovní právo

  • Příprava pracovních smluv
  • Příprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  - dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
  • Příprava tzv. manažerských smluv
  • Příprava právních jednání zaměstnavatele nebo zaměstnance souvisejících se změnami či zrušením pracovněprávních vztahů
  • Porušování pracovní smlouvy ze strany zaměstnance i zaměstnavatele
  • Nároky z dohod o hmotné odpovědnosti a spory s tím  spojené
  • Dohody o hmotné odpovědnosti
  • Náhrada škody zejména při vymáhání nároků pracovníků v souvislosti s utrpěnými pracovními úrazy a nemocemi z povolání
  • Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy, zejména ve sporech o zaplacení a ve sporech o neplatnost   právních jednání (např. výpovědí z pracovního poměru a okamžitých zrušení pracovního poměru)
  • Poradenství v každodenních situacích plynoucích z pracovněprávních vztahů
    
 5. Náhrada škody

  NÁHRADA ŠKODY, NÁHRADA ÚJMY PŘI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ A PŘI USMRCENÍ, VČETNĚ NÁROKŮ Z DOPRAVNÍCH NEHOD A NÁHRADY ÚJMY ZPŮSOBENÉ ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

  1. NÁHRADA ŠKODY (majetkové a nemajetkové újmy)

  • Dopravní nehody
  • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
  • Pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při výkonu zdravotnické péče
  • Jiné úrazy v běžném životě
  • Zastupování poškozených v jednání s pojišťovnou, popř. se škůdcem
  • Zastupování poškozených před soudy ve věci vymáhání výše uvedených nároků
  • Právní servis pro provozovatele zdravotnických zařízení

   

  2. NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ (Náhrada újmy při ublížení na zdraví)

  Náhrada nemajetkové újmy

  • Bolestné
  • Ztížené společenské uplatnění
  • Další nemajetkové újmy

  Náhrada majetkové újmy

  • Věcná škoda
  • Náklady spojené s péčí o zdraví
  • Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  • Ztráta na důchodu
  • Náhrada za bezplatně konané práce
  • Odbytné

   

  3. ÚJMA NA ŽIVOTĚ (Náhrady újmy při usmrcení)

  Náhrada nemajetkové újmy

  • Jednorázové odškodnění pozůstalých
  • Osobní neštěstí

  Náhrada majetkové újmy

  • Věcná škoda
  • Náklady na výživu pozůstalých
  • Náklady pohřbu

   

  4. OCHRANA OSOBNOSTI

  • Morální zadostiučinění
  • Peněžité zadostiučinění