100% quality swiss vancleefarpels.to replica van cleef arpels. rainproof functioning certainly is the benefit of the best burberry.to in the world. rainproof functioning certainly is the benefit of the best mexicojersey.ru in the world. the imaginative atmosphere causes who makes the best https://crrreplica.ru distinct. discount high quality https://www.bestreplicawatchsite.org/ uk with low price. patekphilippe for sale workmen pga masters wholly commited. pinpoint the increase of ultra-thin engine items might be who sells the best replicasalvatoreferragamo.ru activity standards. JUDr. Vlasta Skálová - Advokátní kancelář

SLUŽBY

 1. Občanské právo

   

  Závazkové právo - smluvní agenda

  • Vypracování smluv všech typů dle individuálních potřeb klientů
  • Sepisování nebo revize typizovaných smluv zejména:
  •         kupní smlouvy
  •         darovací smlouvy
  •         smlouvy o dílo
  •         nájemní smlouvy
  •         smlouvy o půjčce (smlouvy o zápůjčce)
  •         zprostředkovatelské smlouvy
  •         příkazní smlouvy
  •         spotřebitelské smlouvy
  •         cestovní a dalších
  • Sepisování nebo revize atypických smluv
  • Korekce návrhů smluv
  • Posuzování obsahu smluv

   

  Věcné právo - Specializace na právní jednání týkající se nemovitostí

  • Vypracování nebo revize kupních smluv
  • Vypracování nebo revize úschovních smluv
  • Vypracování nebo revize rezervačních smluv
  • Vypracování nebo revize zástavních smluv
  • Vypracování nebo revize nájemních a podnájemních smluv
  • Advokátní úschova finančních prostředků nebo listin
  • Příprava návrhů na zápis do katastru nemovitostí
  • Převody bytů v osobním vlastnictví
  • Družstevní byty a převody členství v družstvu
  • Výpovědi z nájmů bytů a nebytových prostor
  • Výměny bytů
  • Vyklizení bytů a nebytových prostor
  • Privatizace bytů včetně převodů bytu z právnických osob či fyzických osob do vlastnictví nájemců
  • Agenda týkající se společenství vlastníků vzniklých v domech s vlastníky více jednotek

   

  Dědické právo

  • Spory o dědictví a jejich řešení
  • Zastupování při jednání u notářů a v soudním řízení
  • Zpracování dědických dohod
    

  Rodinné právo

  • Sporný a nesporný rozvod
  • Vypořádání SJM
  • Výživné pro nezletilé a zletilé děti, výživné mezi dalšími příbuznými
  • Výživné nerozvedené manželky
  • Určení a popření otcovství
  • Nároky neprovdané matky
  • Zastupování v soudním řízení
  • Úpravy styku rodičů s dětmi
    

  Nabídka právních služeb v oblasti správy pohledávek

  • Zpracování výzev k úhradě se základním právním hodnocením
  • Zastupování před soudy v nalézacím řízení
  • Zastupování ve vykonávacím řízení a v exekuci
  • Náhrada škody na zdraví včetně nároků z dopravních nehod a náhrad škod způsobených zdravotnickým zařízením
  • Zastupování před soudy ve věci vymáhání výše uvedených nároků
  • Právní servis pro provozovatele zdravotnických zařízení
    
 2. Insolvenční právo

  Dlužníky je v posledních letech stále více využíváno insolvenční řízení a to zejména oddlužení (osobní bankrot). Na dlužníky ve stavu úpadku dopadá povinnost podat insolvenční návrh.

  • Vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (osobní bankrot)
  • Rešerše insolvenčního rejstříku pro potřeby věřitele
  • Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování v insolvenčním řízení
  • Zastupování věřitele i dlužníka v insolvenčním řízení
  • Vypracování žaloby a zastupování v incidenčních sporech
    
 3. Právo obchodních korporací

  Nabídka právních služeb zaměřená na začínající podnikatele:

  • Založení nové společnosti dle Vašich individuálních požadavků včetně přípravy všech souvisejících dokumentů

   

  Nabídka právních služeb zaměřená na stávající společnosti:

  • Úpravy zakladatelských právních jednání, zejména s ohledem na rekodifikaci soukromého práva účinnou od ledna 2014
  • Jiné změny nejdůležitějších korporátních dokumentů
  • Příprava dokumentů ke změně zapsaného sídla, ke změně obsazení statutárních orgánů, ke změně základního kapitálu, změně předmětu podnikání
  • Zápisy změn společnosti do obchodního rejstříku
  • Poradenství ve věci rozsahu a obsahu dokumentů povinně zakládaných do sbírky listin obchodního rejstříku

   

  Nabídka právních služeb při převodu podílu:

  • Komplexní administrace procesu nákupu či prodeje podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo akcií akciové společnosti dle individuálních požadavků klienta, včetně souvisejících zápisů do obchodního rejstříku

   

  Přeměny obchodních společností:

  • Poskytnutí komplexního právního servisu spojeného s fúzi společností a  rozdělení společnosti
  • Komplexní administrace procesu přeměny společnosti od zpracování časového harmonogramu po zápis přeměny do obchodního rejstříku
 4. Pracovní právo

  • Příprava pracovních smluv
  • Příprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  - dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
  • Příprava tzv. manažerských smluv
  • Příprava právních jednání zaměstnavatele nebo zaměstnance souvisejících se změnami či zrušením pracovněprávních vztahů
  • Porušování pracovní smlouvy ze strany zaměstnance i zaměstnavatele
  • Nároky z dohod o hmotné odpovědnosti a spory s tím  spojené
  • Dohody o hmotné odpovědnosti
  • Náhrada škody zejména při vymáhání nároků pracovníků v souvislosti s utrpěnými pracovními úrazy a nemocemi z povolání
  • Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy, zejména ve sporech o zaplacení a ve sporech o neplatnost   právních jednání (např. výpovědí z pracovního poměru a okamžitých zrušení pracovního poměru)
  • Poradenství v každodenních situacích plynoucích z pracovněprávních vztahů
    
 5. Náhrada škody

  NÁHRADA ŠKODY, NÁHRADA ÚJMY PŘI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ A PŘI USMRCENÍ, VČETNĚ NÁROKŮ Z DOPRAVNÍCH NEHOD A NÁHRADY ÚJMY ZPŮSOBENÉ ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

  1. NÁHRADA ŠKODY (majetkové a nemajetkové újmy)

  • Dopravní nehody
  • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
  • Pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při výkonu zdravotnické péče
  • Jiné úrazy v běžném životě
  • Zastupování poškozených v jednání s pojišťovnou, popř. se škůdcem
  • Zastupování poškozených před soudy ve věci vymáhání výše uvedených nároků
  • Právní servis pro provozovatele zdravotnických zařízení

   

  2. NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ (Náhrada újmy při ublížení na zdraví)

  Náhrada nemajetkové újmy

  • Bolestné
  • Ztížené společenské uplatnění
  • Další nemajetkové újmy

  Náhrada majetkové újmy

  • Věcná škoda
  • Náklady spojené s péčí o zdraví
  • Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
  • Ztráta na důchodu
  • Náhrada za bezplatně konané práce
  • Odbytné

   

  3. ÚJMA NA ŽIVOTĚ (Náhrady újmy při usmrcení)

  Náhrada nemajetkové újmy

  • Jednorázové odškodnění pozůstalých
  • Osobní neštěstí

  Náhrada majetkové újmy

  • Věcná škoda
  • Náklady na výživu pozůstalých
  • Náklady pohřbu

   

  4. OCHRANA OSOBNOSTI

  • Morální zadostiučinění
  • Peněžité zadostiučinění